ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കണ്ടല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കണ്ടല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

കെ ആർ രാജേഷ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മാങ്കുളം
മെമ്പറുടെ പേര് കെ ആർ രാജേഷ്
വിലാസം കിഴക്കേകോട്ടയില്‍, പുതിയവിള, കരീലക്കുളങ്ങര-690572
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9061501608
വയസ്സ് 38
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍