തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

ആലപ്പുഴ - ദേവികുളങ്ങര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 ഗോവിന്ദമുട്ടം ഇ. ശ്രീദേവി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
2 വടക്ക് കൊച്ചുമുറി ആർ. രാജേഷ് മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
3 കണിയാമുറി രാധാകൃഷ്ണൻ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
4 വടക്കേആഞ്ഞിലിമൂട് ലീന രാജു മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
5 തെക്കേ ആഞ്ഞിലിമൂട് നീതുഷ രാജ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
6 ഹൈസ്കൂള്‍ വാര്‍ഡ് പി. സ്വാമിനാഥ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
7 ശക്തികുളങ്ങര എസ്. പവനനാഥൻ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
8 കളീക്കശ്ശേരി രേഖ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
9 ക്ടാശ്ശേരി ശ്യാമ വേണു മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
10 ബാങ്ക് വാര്‍ഡ് ലീന മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി
11 ദേവികുളങ്ങര പ്രശാന്ത് രാജേന്ദ്രൻ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
12 കുമ്പിളിശ്ശേരില്‍ ശ്രീലത മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി എസ്‌ സി വനിത
13 കൃഷിഭവന്‍ രജനി ബിജു മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
14 വാരണപ്പളളി ചിത്രലേഖ കെ. മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
15 ടെംപിള്‍ വാര്‍ഡ് മിനി മോഹൻ ബാബു മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത