തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

ആലപ്പുഴ - രാമങ്കരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 മണലാടി സോളിമ്മ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
2 രാമങ്കരി വടക്ക് ആര്‍ രാജുമോന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി
3 രാമങ്കരി ടൌണ്‍ കുഞ്ഞുമോള്‍ ശിവദാസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി വനിത
4 മാമ്പുഴക്കരി പടിഞ്ഞാറ് സൂര്യ ജിജിമോന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
5 മാമ്പുഴക്കരി സെന്റര്‍ റോഷ്ന കെ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
6 മാമ്പുഴക്കരി കിഴക്ക് സജീവ് ആര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
7 മാമ്പുഴക്കരി തെക്ക് രമ്യാ സജീവ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
8 ഊരൂക്കരി വടക്ക് ഷീന റെജപ്പന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
9 പുതുക്കരി ഡെന്നി സേവ്യര്‍ മെമ്പര്‍ കെ.സി (എം)പി.ജെ.ജെ ജനറല്‍
10 ഊരൂക്കരി കെ പി അജയഘോഷ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
11 വേഴപ്ര കിഴക്ക് മോള്‍ജി രാജേഷ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
12 വേഴപ്ര സെന്റര്‍ ബിന്‍സ് ജോസഫ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
13 വേഴപ്ര പടിഞ്ഞാറ് ആര്‍ രാജേന്ദ്രകുമാര്‍ പ്രസിഡന്റ് സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍