ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || രാമങ്കരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

രാമങ്കരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ബിന്‍സ് ജോസഫ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വേഴപ്ര സെന്റര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ബിന്‍സ് ജോസഫ്
വിലാസം തെങ്ങനാക്കളം, വേഴപ്ര, വേഴപ്ര-689595
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9446618191
വയസ്സ് 39
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍