ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || രാമങ്കരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

രാമങ്കരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മോള്‍ജി രാജേഷ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വേഴപ്ര കിഴക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് മോള്‍ജി രാജേഷ്
വിലാസം പാര്‍വ്വതി സദനം, വേഴപ്ര, വേഴപ്ര-689595
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9526501321
വയസ്സ് 38
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍