ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || രാമങ്കരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

രാമങ്കരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഡെന്നി സേവ്യര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 9
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പുതുക്കരി
മെമ്പറുടെ പേര് ഡെന്നി സേവ്യര്‍
വിലാസം ഇരുപത്തിനാലില്‍, പുതുക്കരി, മിത്രക്കരി-689595
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8606865612
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍