ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || രാമങ്കരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

രാമങ്കരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

രമ്യാ സജീവ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മാമ്പുഴക്കരി തെക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് രമ്യാ സജീവ്
വിലാസം കോളനി നമ്പര്‍ 105, മാമ്പുഴക്കരി, രാമങ്കരി-689595
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8593817224
വയസ്സ് 33
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍