ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || രാമങ്കരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

രാമങ്കരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

കുഞ്ഞുമോള്‍ ശിവദാസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് രാമങ്കരി ടൌണ്‍
മെമ്പറുടെ പേര് കുഞ്ഞുമോള്‍ ശിവദാസ്
വിലാസം കോളനി നമ്പര്‍ 158, വേഴപ്ര, വേഴപ്ര-689595
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9961077459
വയസ്സ് 49
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍