തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2015

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍|| സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 പള്ളിയാമ്മൂല ജമിനി കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി വനിത
2 കുന്നാവ് കെ. ജയദേവന്‍ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
3 കൊക്കേന്‍പാറ രതി. കെ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
4 പള്ളിക്കുന്ന്‍ ടി. കെ. വസന്ത കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി വനിത
5 തളാപ്പ് ഷംന. പി കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ എസ്‌ സി വനിത
6 ഉദയംകുന്നു സി.കെ.വിനോദ് കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
7 പൊടിക്കുണ്ട് ടി. രവീന്ദ്രന്‍ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
8 കൊറ്റാളി വി.ജി. വിനിത കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി വനിത
9 അത്താഴക്കുന്നു ശ്രീജ. കെ കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി വനിത
10 കക്കാട് കെ.പി.എ സലിം കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ ജനറല്‍
11 തുളിച്ചേരി എം.വി. സഹദേവന്‍ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
12 കക്കാട് നോര്‍ത്ത് രവികൃഷ്ണന്‍.വി കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
13 ശാദുലിപ്പള്ളി അഷറഫ് .ടി .കെ കൌൺസിലർ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
14 പള്ളിപ്രം സി. എറമുള്ളാന്‍ കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ ജനറല്‍
15 വാരം ധനേഷ് ബാബു.എം.കെ. കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി
16 വലിയന്നുര്‍ കെ.റോജ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
17 ചേലോറ കെ.കമലാക്ഷി കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
18 മാച്ചേരി കെ.പി. സജിത്ത് കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
19 പള്ളിപ്പൊയില്‍ കെ. പ്രകാശന്‍ മാസ്റ്റര്‍ കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
20 കാപ്പാട് എം.പി. ഭാസ്കരന്‍ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
21 എളയാവൂര്‍ നോര്‍ത്ത് വി.ജ്യോതിലക്ഷ്മി കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
22 എളയാവൂര്‍ സൗത്ത് പ്രേമജ.പി കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
23 മുണ്ടയാട് ഷാഹിന മൊയിതീന്‍ കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി വനിത
24 എടചൊവ്വ വെള്ളോറ രാജന്‍ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
25 അതിരകം തൈക്കണ്ടി മുരളീധരന്‍ കൌൺസിലർ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
26 കാപ്പിച്ചേരി പ്രമോദ് .കെ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
27 മേലെചൊവ്വ ഇ.പി. ലത കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
28 താഴെചൊവ്വ എസ് . ഷഹീദ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
29 കിഴുത്തള്ളി സീന കെ.പി കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി വനിത
30 തിലാന്നൂര്‍ എം.രാജീവന്‍ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
31 ആറ്റടപ്പ പ്രേമി .ടി കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
32 ചാല പ്രീത പി.കെ കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി വനിത
33 എടക്കാട് ടി പ്രശാന്ത് കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
34 ഏഴര എം.പി. മുഹമ്മദലി കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ ജനറല്‍
35 ആലിങ്കീല്‍ കെ.കെ ഭാരതി കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി വനിത
36 കീഴുന്ന സുമ ബാലകൃഷ്ണന്‍ കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി വനിത
37 തോട്ടട അജിത എ.പി കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
38 ആദികടലായി എം.കെ ഷാജി കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
39 കുറുവ എന്‍. ബാലകൃഷ്ണന്‍ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
40 പടന്ന ആശ .ടി കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
41 വെത്തിലപ്പള്ളി അഡ്വ. ടി.ഒ. മോഹനന്‍ കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
42 നീര്‍ച്ചാല്‍ മീനാസ് തമ്മിട്ടോണ്‍ കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
43 അറക്കല്‍ റഷീദ മഹലില്‍ കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
44 ചൊവ്വ എം.പി അനില്‍കുമാര്‍ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
45 താണ ഷഫീക്ക് .എം കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ ജനറല്‍
46 സൗത്ത് ബസാര്‍ ബീന.ഇ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
47 ടെമ്പിള്‍ അമൃത രാമകൃഷ്ണന്‍ കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി വനിത
48 തായെത്തെരു അഡ്വ. ലിഷ ദീപക് കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി വനിത
49 കസാനക്കോട്ട സി. സീനത്ത് കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ ജനറല്‍
50 ആയിക്കര സി. സമീര്‍ കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ ജനറല്‍
51 കാനത്തൂര്‍ അഡ്വ.പി.ഇന്ദിര കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി വനിത
52 താളിക്കാവ് രഞ്ജിത്ത് .ആര്‍ കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
53 പയ്യാമ്പലം ഒ. രാധ കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി വനിത
54 ചാലാട് ചാത്തോത്ത് നസറത്ത് കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
55 പഞ്ഞിക്കയില്‍ രാഗേഷ് .പി .കെ കൌൺസിലർ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍