കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

കെ. പ്രകാശന്‍ മാസ്റ്റര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 19
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പള്ളിപ്പൊയില്‍
മെമ്പറുടെ പേര് കെ. പ്രകാശന്‍ മാസ്റ്റര്‍
വിലാസം കണ്ടംമ്പേത്ത്, പള്ളിപ്പൊയില്‍, മൌവ്വഞ്ചേരി-0
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9947163778
വയസ്സ് 44
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എ, ബി എഡ
തൊഴില്‍ ഹൈസ്കൂള്‍ അസിസ്റ്റന്റ്‌