കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോര്‍ഡ്
 
ഇന്‍ഫര്‍‌മേഷന്‍ കേരളാ മിഷന്‍
 
ലോക്കല്‍ ഗവണ്‍മെന്‍റ് കമ്മീഷന്‍
 
കുടുംബശ്രീ
 
കില
ശുചിത്വ മിഷന്‍
 
കെ.എല്‍.ജി.എസ്.ഡി.പി
 
ക്രൂസ്
 
ഓംബുഡ്സ്മാന്‍
 
ക്ലീന്‍ കേരള കമ്പനി

ശുചിത്വ മിഷന്‍

കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയായ സമ്പൂര്‍ണ്ണ ശുചിത്വ യജ്ഞം പരിപാടി ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളില്‍ നടപ്പിലാക്കി വന്നിരുന്ന ഏജന്‍സിയായ കേരള ടോട്ടല്‍ സാനിറ്റേഷന്‍ ആന്റ് ഹെല്‍ത്ത് മിഷനും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ ഖരമാലിന്യ പരിപാലന പരിപാടികള്‍ക്ക്  നേതൃത്വം നല്‍കിവന്നിരുന്ന ഏജന്‍സിയായ ക്ലീന്‍ കേരള മിഷനും സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 2008-ല്‍ ശുചിത്വ മിഷന്‍ രൂപികരിച്ചു. മാലിന്യമുക്ത കേരള പരിപാടി ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങള്‍ കൈവരിക്കുന്നതിന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിന് ശുചിത്വ മിഷന്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു വരുന്നു. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അനിവാര്യ ചുമതലയായ ശുചിത്വ പരിപാലനത്തിന് അനുയോജ്യമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനും അവ വേഗത്തില്‍ നടപ്പില്‍വരുത്തി കേരളത്തെ മാലിന്യമുക്ത സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിനും  സഹായിക്കുക എന്നതാണ് ശുചിത്വ മിഷന്റെ കര്‍ത്തവ്യം.

വെബ് സൈറ്റ്   sanitation.kerala.gov.in