കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

ടി. രവീന്ദ്രന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പൊടിക്കുണ്ട്
മെമ്പറുടെ പേര് ടി. രവീന്ദ്രന്‍
വിലാസം തിരുമംഗലത്ത് ഹൗസ്, , കൊറ്റാളി-670005
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8281319789
വയസ്സ് 63
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം അഞ്ചാം തരം
തൊഴില്‍