കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

ജമിനിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 1
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പള്ളിയാമ്മൂല
മെമ്പറുടെ പേര് ജമിനി
വിലാസം കല്ലാളത്തില്‍ ഹൗസ്, , ചാലാട്-670014
ഫോൺ 04972768110
മൊബൈല്‍ 9447588110
വയസ്സ് 57
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രി ഡിഗ്രി
തൊഴില്‍