കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

എസ് . ഷഹീദവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 28
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് താഴെചൊവ്വ
മെമ്പറുടെ പേര് എസ് . ഷഹീദ
വിലാസം ശേക്കാലി ഹൗസ്, , താഴെചൊവ്വ-6700018
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9061034444
വയസ്സ് 37
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പി.ഡി.സി
തൊഴില്‍ പ്രൈവറ്റ്