കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

രഞ്ജിത്ത് .ആര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 52
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് താളിക്കാവ്
മെമ്പറുടെ പേര് രഞ്ജിത്ത് .ആര്‍
വിലാസം വീട്ട് നമ്പര്‍.ടി.കെ 41/820, താളിക്കാവ്, കണ്ണൂര്‍-670001
ഫോൺ 04972712541
മൊബൈല്‍ 9995599189
വയസ്സ് 39
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ സഹകരണ സ്ഥാപനത്തില്‍