കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

വെള്ളോറ രാജന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 24
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് എടചൊവ്വ
മെമ്പറുടെ പേര് വെള്ളോറ രാജന്‍
വിലാസം വെള്ളോറ ഹൗസ്, , വാരം-670594
ഫോൺ 04972721610
മൊബൈല്‍ 9400561252
വയസ്സ് 58
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ ബിസിനെസ്സ്