കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

സി. എറമുള്ളാന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 14
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പള്ളിപ്രം
മെമ്പറുടെ പേര് സി. എറമുള്ളാന്‍
വിലാസം ചിരായി ഹൗസ്, പള്ളിപ്രം, മുണ്ടയാട്-0
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9446697767
വയസ്സ് 58
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം നാലാം തരം
തൊഴില്‍ കച്ചവടം