കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

അമൃത രാമകൃഷ്ണന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 47
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ടെമ്പിള്‍
മെമ്പറുടെ പേര് അമൃത രാമകൃഷ്ണന്‍
വിലാസം വൃന്ദാവന്‍, തളാപ്പ്, കണ്ണൂര്‍-670002
ഫോൺ 04972700236
മൊബൈല്‍ 9961317447
വയസ്സ് 35
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍