കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

അജിത എ.പിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 37
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തോട്ടട
മെമ്പറുടെ പേര് അജിത എ.പി
വിലാസം ധന്യ നിവാസ്, തോട്ടട, തോട്ടട-670007
ഫോൺ 04972835244
മൊബൈല്‍ 8113877322
വയസ്സ് 54
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പി.ഡി.സി
തൊഴില്‍