കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

സുമ ബാലകൃഷ്ണന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 36
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കീഴുന്ന
മെമ്പറുടെ പേര് സുമ ബാലകൃഷ്ണന്‍
വിലാസം കുസുമം, , കക്കാട്-670006
ഫോൺ 04972851690
മൊബൈല്‍ 9847023021
വയസ്സ് 64
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിധവ
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍