കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

ആശ .ടിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 40
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പടന്ന
മെമ്പറുടെ പേര് ആശ .ടി
വിലാസം തച്ചന്‍ ഹൗസ്, മരക്കാര്‍കണ്ടി, തയ്യില്‍-670003
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895206523
വയസ്സ് 49
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍