കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

മീനാസ് തമ്മിട്ടോണ്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 42
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നീര്‍ച്ചാല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് മീനാസ് തമ്മിട്ടോണ്‍
വിലാസം ഖദീജാസ്, നീയര്‍ കൊച്ചിപള്ളി, കണ്ണൂര്‍ സിറ്റി-670003
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9947149294
വയസ്സ് 40
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിധവ
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍