കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

പ്രേമി .ടിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 31
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ആറ്റടപ്പ
മെമ്പറുടെ പേര് പ്രേമി .ടി
വിലാസം മാവില വീട്, , ആറ്റടപ്പ-0
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9605513564
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ ആശ വര്‍ക്കര്‍