കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

സീന കെ.പിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 29
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കിഴുത്തള്ളി
മെമ്പറുടെ പേര് സീന കെ.പി
വിലാസം സത്യം, എസ് .എന്‍. കോളേജ്‌, തോട്ടട-0
ഫോൺ 04972734242
മൊബൈല്‍ 9496190390
വയസ്സ് 49
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പി.ഡി.സി
തൊഴില്‍