പഞ്ചായത്ത് രാജ് മാഗസിന്‍ ഫെബ്രുവരി 2021

PR-Magazine-February-2021

ഉള്ളടക്കം

 

പഞ്ചായത്ത്ദിനാഘോഷം 2021

ലളിതം, ഹൃദ്യം

 

സ്വരാജ് ട്രോഫി

വീണ്ടും പാപ്പിനിശ്ശേരി 

 

സമഗ്ര വികസനത്തിന്

തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 

ഇടപെടൽ അനിവാര്യം-മുഖ്യമന്ത്രി

 

തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ

ശക്തമായ പ്രാദേശിക സർക്കാരുകളായി 

മന്ത്രി എ.സി.മൊയ്തീൻ

 

നൂതനപദ്ധതികൾ

താഴെത്തട്ടിൽ നിന്നും ഉയർന്ന് വരണം

ഡോ.തോമസ് ഐസക്

 

തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള 

പദ്ധതി വിഹിതം 30 ശതമാനമാക്കും

എസ്.എം.വിജയാനന്ദ്

 

ജനപ്രതിനിധികൾക്കായി ഗൃഹപാഠങ്ങൾ

ഡോ. ജോയ് ഇളമൺ

 

ധനമല്ല കാര്യശേഷിയാണ് പ്രധാനം

അഡ്വ.പി വിശ്വംഭരപണിക്കർ

 

ഗ്രീൻ കോലഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന്

ഗ്രീൻ കേരളത്തിലേക്ക്

ഡോ.എം.എച്ച.രമേശ് കുമാർ

 

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലൂടെ 

ഫാർമർ ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം

 അനിതകുമാരി പി

ജിതിൻ ഷാജു

 

തെരുവിടങ്ങളിൽ വെളിച്ചമായി 

നിലാവ് പദ്ധതി

 

പരിസ്ഥിതിവഴിയിൽ

വമ്പൻ ജയം

ആർ അജിത്കുമാർ

 

സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ ഹരിതചട്ടം

ബി.മനോജ്

 

 

പംക്തികൾ


വാർത്തകൾ വിശേഷങ്ങൾ

 

ഊരുംപേരും 8

 

അരങ്ങൊഴിഞ്ഞ വീട്ടുനൻമകൾ

എന്ന് വായനക്കാർ