പഞ്ചായത്ത് രാജ് മാഗസിന്‍ നവംബര്‍ 2020

 

Panchayat  raj Magazine november 2020

ഉള്ളടക്കം

 

കാർഷിക വികസനത്തിന് 

സമഗ്ര സംയോജിത ഇടപെടലുകൾ

ഡോ.എൻ.രമാകാന്തൻ

 

പ്രാദേശിക കാര്യശേഷി വികസനം

കാൽനൂറ്റാണ്ട് പിന്നിടുമ്പോൾ

ഡോ.ജോയ് ഇളമൺ

 

കെട്ടിട നിർമ്മാണചട്ടങ്ങളിൽ ഭേദഗതി

നിർമ്മാണ അനുമതിക്ക്

ഇനി കൂടുതൽ ഇളവുകൾ

ജിജി ജോർജ്ജ്

 

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ

അദ്ധ്യക്ഷ-ഉപാദ്ധ്യക്ഷൻമാരെ

എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം?

കെ.ടി.ജോർജ്ജ്

 

ഈസ് ഓഫ് ഗുഡ് ഗവേർണൻസ്

ILGMS എന്ന ഉപാധിയിലൂടെ

വിനോദ് കുമാർ കൊടയ്ക്കൽ

 

കോവിഡ് 19-ൻ്റെ 

ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ

ഡോ.ചിന്ത.എസ്

 

നേട്ടങ്ങളുടെ വിവരശേഖരണത്തിന്

വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ റൌണ്ട് സർവ്വേ

ഹുസൈൻ എം മിന്നത്ത്

 

പച്ചത്തുരുത്തുകൾ പറയുന്നത്

ബി.മനോജ്

 

പംക്തികൾ


വാർത്തകൾ വിശേഷങ്ങൾ

 

ഊരുംപേരും 5


അരങ്ങൊഴിഞ്ഞ വീട്ടുനൻമകൾ 13

എന്ന് വായനക്കാർ