പഞ്ചായത്ത്‌ രാജ് മാസിക ജൂലൈ 2018

July2018

അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിനു മാതൃക
ഡോ കെ ബി രാജന്‍

ജനകീയ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ നിത്യ ഹരിത വികസനത്തിലേക്ക് മീനങ്ങാടി പഞ്ചായത്ത്‌
ബീന വിജയന്‍

അയ്മനം –സദ്‌ ഭരണ മാതൃക പഞ്ചായത്ത്
എ കെ ആലിച്ചന്‍

പീലിക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ -ഊര്‍ജ്ജയാനം
ശ്രീധരന്‍ ടി വി

വിദ്യാധന സമ്പന്നം ഉണ്ണിക്കുളം
ബിനോയ്‌ ഇ ടി

ഇരവിപെരൂരില്‍ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ പുതുവഴികള്‍
അഡ്വ.രാജീവ്‌ എന്‍

കാട്ടാക്കട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സംസ്ഥാനത്ത് ഒന്നാമത്
എസ് അജിത

പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെതിരെ അഴിയൂരിന്റെ പോരാട്ടം
ടി ഷാഹുല്‍ ഹമീദ്