പഞ്ചായത്ത് രാജ് മാഗസിന്‍ മേയ് 2020

PR-Magazine-May-2020

ഉള്ളടക്കം

നവകേരളത്തിന്‍റെ നാലുവർഷങ്ങൾ
എ.സി.മൊയ്തീന്‍

രണ്ടാംഘട്ട ജനകീയാസൂത്രണം
 കാര്യക്ഷമതയ്ക്കും ജനകീയ കാഴ്ചപ്പാടിനും ഊന്നൽ

കാര്യക്ഷമതയുടേയും സുതാര്യതയുടേയും പുതുയുഗത്തിലേയ്ക്ക്

ലൈഫ് ചരിത്രനേട്ടം

മാലിന്യത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാവുന്ന കേരളം

കേരളത്തിന്റെ അഭിമാനമായി കുടുംബശ്രീ
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണയജ്ഞം കൂട്ടായ്മയുടെ സർഗ്ഗവസന്തം

ആരോഗ്യരംഗത്ത് പുത്തനുണർവ്വ്

നഗരവികസനത്തിന് 7093.44 കോടി

തിരുവനന്തപുരം സ്മാർട്ട്സിറ്റി

തൊഴിലുറപ്പിൽ കേരളമാതൃക

അയ്യങ്കാളി നഗരതൊഴിലുറപ്പിൽ വൻകുതിപ്പ്

ഹരിതം മണ്ണും മനസ്സും

കൊവിഡ്-19 പ്രതിരോധം ലോകമാധ്യമങ്ങൾ പറയുന്നത്

പംക്തികൾ

വാർത്തകൾ വിശേഷങ്ങൾ

അരങ്ങൊഴിഞ്ഞ വീട്ടുനൻമകൾ 7

എന്ന് വായനക്കാർ