പഞ്ചായത്ത് രാജ് മാസിക ഡിസംബര്‍ 2017

panchayatraj_Dec

ഉള്ളടക്കം

 • ഹരിത കേരളത്തിലേക്ക് ചുവടുവയ്ക്കുമ്പോള്‍
   
 • മുന്നൊരുക്കം തുടങ്ങാം
   
 • ലൈഫ് മിഷന്‍ മുന്നോട്ട്
   
 • റോഡ്‌ ടാറിംഗ് പ്രവര്‍ത്തികളില്‍ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യ
   
 • തദ്ദേശ മിത്രം
   
 • തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ഇ ഗവേണന്‍സ്
   
 • മലപ്പുറത്തുനിന്ന്  ഒരു   വേറിട്ട  മാതൃക 
   
 • മാലിന്യ പരിപാലന രംഗത്തെ  ആലപ്പുഴ മാതൃക