പഞ്ചായത്ത് രാജ് മാസിക നവംബര്‍ 2017

112017

ഉള്ളടക്കം

 • പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണത്തില്‍ ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കാനൊരുങ്ങി കേരളം
   
 • എത്തിക്കാം 70% ഡിസംബറണയും മുമ്പ്

 • എഞ്ചിനീയര്‍മാര്‍ ശ്രദ്ധിക്കാന്‍

 • തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളും ജി.എസ്.ടി.യും

 • ലൈഫ്-ഒന്നാം ഘട്ടം58634 വീടുകള്‍

 • കോട്ടയം ജനസൌഹൃദം

 • ഇ ഗവേണന്‍സ് രംഗത്ത് ഒരു ചുവടുവയ്പു കൂടി

 • ഉണരുന്നൂ സമൂഹം-തെളിയുന്നൂ വിദ്യാലയങ്ങള്‍

 • ഖാദി ഗ്രാമവ്യവസായവും തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും