പഞ്ചായത്ത് രാജ് മാസിക നവംബര്‍ 2017

112017

ഉള്ളടക്കം

  • പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണത്തില്‍ ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കാനൊരുങ്ങി കേരളം
     
  • എത്തിക്കാം 70% ഡിസംബറണയും മുമ്പ്

  • എഞ്ചിനീയര്‍മാര്‍ ശ്രദ്ധിക്കാന്‍

  • തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളും ജി.എസ്.ടി.യും

  • ലൈഫ്-ഒന്നാം ഘട്ടം58634 വീടുകള്‍

  • കോട്ടയം ജനസൌഹൃദം

  • ഇ ഗവേണന്‍സ് രംഗത്ത് ഒരു ചുവടുവയ്പു കൂടി

  • ഉണരുന്നൂ സമൂഹം-തെളിയുന്നൂ വിദ്യാലയങ്ങള്‍

  • ഖാദി ഗ്രാമവ്യവസായവും തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും