പഞ്ചായത്ത് രാജ് മാസിക ഫെബ്രുവരി 2018

Panchayat Raj Magazine January 2018

ഉള്ളടക്കം

 • ജില്ലാ പദ്ധതികള്‍ യഥാര്‍ത്ഥ്യ ത്തിലേക്ക് നിയമങ്ങള്‍ ജനങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി
  ഡോ.കെ ടി ജലീല്‍
   
 • പദ്ധതി മാര്‍ഗ രേഖയുടെ പുതുമ
  ഡോ കെ എന്‍ ഹരിലാല്‍
   
 • നവ കേരള സൃഷ്ടിക്കായി പുത്തന്‍ പഞ്ചായത്ത്‌ രാജ്
   ഡോ ജോയ് ഇളമണ്‍
   
 • പതിമൂന്നാം പദ്ധതി സമീപനം
  ഡോ എന്‍ രമാകാന്തന്‍
   
 • പദ്ധതി ആസൂത്രണത്തിനും നിര്‍വഹണത്തിനും മാര്‍ഗരേഖ ഡോ കെ ബി രാജന്‍
   
 • തദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിഗണനയുടെ ചുവടു വയ്പ്പുകള്‍
  ഡോ പീറ്റര്‍ എം രാജ്
   
 • നഗരസഭകള്‍ ക്ക് പ്രത്യേകമായി ആസൂത്രണ മാര്‍ഗ രേഖ
  ഡോ സണ്ണി ജോര്‍ജ്ജ്
   
 • വരാപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് –സ്വയം തൊഴിലിനു ടാക്സി കാര്‍
  കെ എസ് മുഹമ്മദ്‌
   
 • അനന്തപുരി മോഹനവും പ്രകൃതി സൗഹൃദവുമാകും
   
 • വസ്തു നികുതി- വെട്ടം പഞ്ചായത്തിന്  സര്‍വകാല റെക്കോര്‍ഡ്‌
   
 • ശ്രീകൃഷ്ണപുരം മികച്ച പഞ്ചായത്ത്

പംക്തികള്‍

 • വാര്‍ത്തകള്‍ വിശേഷങ്ങള്‍
   
 • കില ന്യൂസ്
   
 • ലൂമിയര്‍ ആര്‍ട്ട് 
   
 •  എന്ന്  വായനക്കാര്‍..
   
 • കണ്ണും കാതും