പഞ്ചായത്ത് രാജ് മാഗസിന്‍ ആഗസ്റ്റ് 2021

Posted on Friday, October 29, 2021

 

Panchayat  raj Magazine August 2021

ഉള്ളടക്കം

ജനാധികാരം വെന്നിക്കൊടി പാറിച്ച കാലം
പിണറായി വിജയൻ 

നവകേരളത്തിനായി ജനകീയാസൂത്രണം
എം.വി.ഗോവിന്ദൻമാസ്റ്റർ 

ജനകീയാസൂത്രണം 25 വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ
ഡോ.ടി.എം. തോമസ് ഐസക്.

ജനകീയാസൂത്രണവും സ്ത്രീപദവിയും
ഡോ.പി.എസ്.ശ്രീകല

വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണത്തിൻ്റെ കാൽനൂറ്റാണ്ടും ആരോഗ്യരംഗവും
ഡോ.സി.കെ.ജഗദീശൻ

പ്രാദേശിക ഭരണത്തിൻ്റെ കാൽനൂറ്റാണ്ട് കേരള വികസന റിപ്പോർട്ട് 2021
ഹുസൈൻ എം മിന്നത്ത്

ജനകീയാസൂത്രണം ഒരു അനുഭവസാക്ഷ്യം
ആർ.ശിവരാജൻ

മഹാമാരിക്കാലത്തെ ഓണം
തുളസ്സി കേരളശ്ശേരി

ചിങ്ങമാസ ചിന്തകളിലൂടെ മനസ്സ് കൊണ്ടൊരു സഞ്ചാരം
മുരളീധരൻ തഴക്കര

പംക്തികള്‍

  • കില ന്യൂസ്
  • വാര്‍ത്തകള്‍ വിശേഷങ്ങള്‍
  • എൻ്റെ  മലയാളം
  • ഊരുംപേരും 14
  • എന്ന്  വായനക്കാര്‍..