പഞ്ചായത്ത് രാജ് മാഗസിന്‍ ജൂൺ 2020

Posted on Sunday, June 13, 2021

PR-Magazine-May-2020

ഉള്ളടക്കം

കാർഷിക നവോത്ഥാനത്തിലൂടെ  സുഭിക്ഷകേരളത്തിലേക്ക്                        
എ.സി.മൊയ്തീന്‍

 സുഭിക്ഷ കേരളം -

ലക്ഷ്യം മത്സ്യോല്പാദനത്തിൽ  

സ്വയംപര്യാപ്തത   

ജെ.മേഴ്സിക്കുട്ടി അമ്മ
 

സുഭിക്ഷ കേരളം  -

ഭക്ഷ്യസ്വരാജിലൂടെ ഗ്രാമസ്വരാജിലേയ്ക്ക്

അഡ്വ.വി.എസ്സ്.സുനിൽകുമാർ

 

വികസനകുതിപ്പുമായി

ക്ഷീര-മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലകൾ

അഡ്വ.കെരാജു

 

 സുഭിക്ഷ കേരളം-

ശാരദാ മുരളീധരൻ ഐ.എ.എസ്സ്  

 

കേരളം കാർഷിക വിപ്ലവത്തിലേക്ക്

 

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും 

മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയും

 

കേരനാടിനൊരു ധവളകവാടം

 

വരൂ മുന്നേറാം......

 കരുതലായി   തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്

പ്രസാദ് കാവീട്ടിൽ

 

2.75 ഏക്കർ ഭൂമി സൌജന്യമായി

കൈമാറി സുകുമാരൻവൈദ്യൻ

 

ഫുഡ്ഫോറസ്റ്റ് @ ലിമബിജി പാംപ്ലാനിയിൽ

എ.ജെ.അലക്സ് റോയ്

 

ഊഷരഭൂമിയെ കതിരണിയിച്ച കർഷകൻ്റെ

കർമ്മനിയോഗ കാഴ്ചകൾ

ഗിരീഷ് അയിലക്കാട്

 

കുടുംബശ്രീ ആയുർമാസ്ക്

 

പംക്തികൾ


വാർത്തകൾ വിശേഷങ്ങൾ

അരങ്ങൊഴിഞ്ഞ വീട്ടുനൻമകൾ 8

എന്ന് വായനക്കാർ

 

 

Content highlight