പഞ്ചായത്ത് രാജ് മാഗസിന്‍ മാര്‍ച്ച് 2022

 

Panchayat  raj Magazine

ഉള്ളടക്കം

വൃത്തിയുള്ള ജലാശയങ്ങൾക്കായ് തെളിനീരൊഴുകും നവകേരളം സമ്പൂർണ്ണ ജലശുചിത്വ യജ്ഞം- 2022 

പുഴയൊഴുകും മാണിക്കല്‍
ബി. മനോജ് 

സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റ് 2022-23 പ്രാദേശിക സര്‍ക്കാറുകള്‍ക്ക് കാല്‍ ലക്ഷം കോടി
ഹുസൈന്‍ എം. മിന്നത്ത് 

വനിതാദിനത്തില്‍ നിറസാന്നിധ്യയമായ സ്ത്രീരത്നങ്ങള്‍ കെ. എസ് . ശിവബിന്ദു 

വിവരവും വിവരാവകാശവും
കെ. ആർ. രഞ്ജിത്ത്

പ്രവര്‍ത്തന മികവില്‍ മിന്നി കുടുംബശ്രീ രാാജ്യയത്ത് ഒന്നാമത് 

കഥയെഴുത്തിന്റെ ലോകത്ത് കരുത്തോടെ
ആശ എസ് . പണിക്കര്‍ 

നെല്ലുകുത്ത് നിലച്ച നെല്ലുകുത്ത് മില്ലുകൾ
മുരളീധരന്‍ തഴക്കര

പംക്തികൾ

വാർത്തകൾ വിശേഷങ്ങൾ
ഊരുംപേരും 19
എൻ്റെ മലയാളം
എന്ന് വായനക്കാർ