പഞ്ചായത്ത് രാജ് മാഗസിന്‍ ജൂലൈ 2022

 

Panchayat  raj Magazine

ഉള്ളടക്കം

അഞ്ചുനാടിന് പുതുജീവനേകി ഇന്ത്യ ഹൈറേഞ്ച് മൌണ്ടൻ ലാൻഡ്സ്കേപ് പദ്ധതി
ബി.മനോജ്

ഗ്ലോബൽ ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് റിപ്പോർട്ട് 2022 അന്തരം കൂടുന്ന ഇന്ത്യയും കുറയുന്ന കേരളവും
ഹൂസൈൻ എം മിന്നത്ത്

വിജ്ഞാനാധിഷ്ഠിത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ അസന്തുലിതാവസ്ഥയിലായി ലോകക്രമം 
ടി.ഷാഹുൽഹമീദ്

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാപെൻഷനുകളും തൊഴിൽരഹിത വേതനവും അർഹതയും മാനദണ്ഡങ്ങളും 
കെ.ആർ.രഞ്ജിത്ത്

സ്ത്രീപക്ഷ കേരളത്തിനായി ഒരുക്കാം സ്ത്രീസൌഹൃദ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ
രേഷ്മചന്ദ്രൻ

തൊഴിൽ തന്നെ മുഖ്യം

അൽപം ആരോഗ്യവിശേഷം കുടുംബശ്രീക്ക് അഭിമാനമായി ബ്രട്ടീഷ് ഡെപ്യൂട്ടി ഹൈകമ്മീഷണറുടെ സന്ദർശനം
ആശ.എസ്.പണിക്കർ

അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കും കരുതലായി സർക്കാർ

ചായങ്ങൾ ചാലിച്ച ചിങ്ങം 
ബിന്ദുരാജ്

സുഗന്ധവാഹികളായ നാട്ടുപൂക്കളെല്ലാം നാടുവിട്ടുപോയോ 
മുരളീധരൻ തഴക്കര

പംക്തികൾ

വാർത്തകൾ വിശേഷങ്ങൾ

ഊരുംപേരും 23

എന്റെ മലയാളം

എന്ന് വായനക്കാർ