പഞ്ചായത്ത് രാജ് മാഗസിന്‍ -ജനുവരി 2019

january-2019

ഉള്ളടക്കം

 • ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പഞ്ചായത്തുകള്‍
  ഡോ ജോയ് ഇളമണ്‍
   
 • മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനു കാലടി മാതൃക
  അഡ്വ.കെ തുളസി ടീച്ചര്‍
   
 • ഉദയ ഗിരിയുടെ പച്ചതുരുത്ത്
  മിനി മാത്യു
   
 • അറിയാം ,പകര്‍ത്താം മുളംതുരുത്തിയുടെ പുതു സംരംഭങ്ങള്‍
   
 • സുസ്ഥിര വികസനത്തിന്റെ കാരശ്ശേരി മാതൃകകള്‍
   
 • മുന്‍പേ പറക്കുന്ന പക്ഷികള്‍
   
 • നൂല്‍ പ്പുഴയിലെ ജനകീയ ഇടപെടലുകള്‍
   
 • നെടുമ്പന –വികസനോന്മുഖ പരിപാടികളോടെ മുന്നോട്ട്
   
 • മാറ്റത്തിന് തുടക്കമിട്ട് ചെറുന്നിയൂര്‍
   
 • കുടുംബശ്രീയുടെ സ്വയം തൊഴില്‍ പരിശീലന ക്യാമ്പയിന്‍

പംക്തികള്‍

 • വാര്‍ത്തകള്‍ വിശേഷങ്ങള്‍
   
 • കില ന്യൂസ്
   
 •  എന്ന്  വായനക്കാര്‍..