പഞ്ചായത്ത് രാജ് മാഗസിന്‍ ഡിസംബര്‍ 2019

PRMagazine-Dec2019

ഉള്ളടക്കം

ഒറ്റത്തവണ ഉപഭോഗ പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കള്‍ നിരോധിച്ചു

മികവിന് ആദരം

പദ്ധതി നിര്‍വഹണത്തിന്റെ ഗതിവേഗം വര്‍ധിപ്പിക്കണം

നാം നമുക്കായി നവ കേരള സൃഷ്ടിക്ക് ജനകീയാസൂത്രണം

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് –ഹരിതം ഹരിതാഭം ഹരിത വര്‍ണം

ശൂരനാട് വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് : വിഭവ സമാഹരണത്തിലൂടെ
സമഗ്ര വികസനത്തിലേക്ക്

തിരുന്നാവായ :ഒത്തൊരുമയുടെ വിജയ ഗാഥ

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി : ജനുവരിയോടെ രണ്ടു ലക്ഷം വീടുകളുടെ നിര്‍മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കും

നഗര ഭരണ ചരിത്രം 

കോട്ടയം നാട്ടു ചന്തകളുടെ നാട് 

രാജകുമാരന്മാരെപ്പോലെ 

ബാല സൌഹൃദ തദ്ദേശ ഭരണം പ്രഥമ ദേശീയ പുരസ്കാരം  കോലഴി പഞ്ചായത്തിന്
 

പംക്തികള്‍

കില ന്യൂസ്

വാര്‍ത്തകള്‍ വിശേഷങ്ങള്‍

അരങ്ങൊഴിഞ്ഞ വീട്ടമ്മമാര്‍ 

 എന്ന് വായനക്കാര്‍..