പഞ്ചായത്ത് രാജ് മാഗസിന്‍ ഡിസംബർ 2022

 

Panchayat  raj Magazine December

 

ഉള്ളടക്കം

പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക വികസന പദ്ധതികൾ
മാറുന്ന വികസനതന്ത്രങ്ങൾ
ഹുസൈൻ എം മിന്നത്ത്

വൃത്തിയുള്ള കേരളം
സൂര്യ എസ് ബി

കാലം ആവശ്യപ്പെടുന്ന നൈപുണ്യം
യുവജനങ്ങൾക്ക് വേണം
ടി.ഷാഹുൽ ഹമീദ്

ഡിസംബനർ-10 മനുഷ്യാവകാശദിനം
മനുഷ്യാവകാശം ജന്മാവകാശം
ഡോ.എം.വി.തോമസ്

ഒപ്പം കൂടെയുണ്ട് കരുതലോടെ
2022 ഡിസംബർ 14 മുതൽ 2023 ഫെബ്രുവരി 28 വരെ
സംസ്ഥാനത്തെ നഗരസഭാ
പ്രദേശങ്ങളിൽ ക്യാമ്പയിൻ

ലോക മണ്ണ് ദിനം
മണ്ണ് അന്നത്തിൻ്റെ ഉറവിടം
അജിത് വെണ്ണിയൂർ

സാമൂഹിക നിയമബോധനം
കെ.പി. രാധാകൃഷ്ണൻ നായർ

പുരസ്കാര തിളക്കത്തിൽ കുടുംബശ്രീ
ആശ എസ് പണിക്കർ

ലോകം അപകടങ്ങളുടെ നടുവിലോ?

ഞാറ്റുവേല
ബിന്ദുരാജ് എം എ

സമാധാനത്തിൻ്റെ ദൂതുമായി ഒരു
ലോക റേഡിയോദിനം കൂടി
മുരളീധരൻ തഴക്കര

പംക്തികൾ

വാർത്തകൾ വിശേഷങ്ങൾ

ഊരുംപേരും 29

എൻ്റെ മലയാളം

എന്ന് വായനക്കാർ