പഞ്ചായത്ത് രാജ് മാഗസിന്‍ ജൂണ്‍ 2022

 

Panchayat  raj Magazine

ഉള്ളടക്കം

നേട്ടങ്ങളുടെ നിറവിന്റെ വാഗ്ദാനപാലനത്തിന്റെ വർഷം
എം.വി.ഗോവിന്ദൻമാസ്റ്റർ

കൂടുതൽ ജനപക്ഷമാകാൻ ഏകീകൃത തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്

അതിദരിദ്രരില്ലാത്ത കേരളം
ടി.ഷാഹുൽ ഹമീദ്

നവകേരള നിർമ്മിതിയ്ക്ക് മനസ്സോടിത്തിരി മണ്ണ് 
അനിൽകുമാർ.കെ

വാതിൽപ്പടി സേവനം
ത്രേസ്യാമ്മ ആന്റണി

നഗര തൊഴിൽ മേഖലയിൽ പുതുമയുമായി അയ്യങ്കാളി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 
സുബോധ്.എസ്

ഊർജ്ജസ്വലതയോടെ കുടുംബശ്രീ ഓക്സിലറിഗ്രൂപ്പുകൾ 
ആശ.എസ്.പണിക്കർ

തദ്ദേശകങ്ങളിൽ നിന്നും തൊഴിൽ 
കെ.ആർ.രാജൻ

ജനകായാസൂത്രണത്തിന്റെ രജതജൂബിലിവർഷം അധികാരവികേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ ശക്തിപ്പെടുത്തും 
ഹൂസൈൻ എം മിന്നത്ത്

ക്ലീനാവും കേരളം
കെ.എൻ.സഹജൻ

നവോത്ഥാനം സിവിൽസ്റ്റേഷൻ രംഗത്തും
ബിനിൽ.എസ്

സ്ത്രീപക്ഷ നവകേരളം
ബിജി.എസ്.എസ്

ഓൺലൈൻ സേവനമികവിൽ

തെളിനീരൊഴുകും നവകേരളം

അമൃത് 2

വിശപ്പ് രഹിത കേരളത്തിനായി ജനകീയഹോട്ടലുകൾ-അന്നമൂട്ടാൻ

കേരളത്തിന്റെ  ബദൽ മാതൃക 
ഗോപകുമാർ.എം

ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് വികസനത്തിന് ബ്രേക്കില്ല
കെ.ആർ.രഞ്ജിത്ത്

കേരളാചിക്കനിലൂടെ നല്ല ആരോഗ്യം
ആശ.എസ്.പണിക്കർ