പഞ്ചായത്ത് രാജ് മാഗസിന്‍ -മാർച്ച് 2019

Marchbig-2019

ഉള്ളടക്കം

പദ്ധതിയുടെ ഗുണ നിലവാരത്തിൽ പുതു ചരിത്രം രചിക്കണം
മുഖ്യ മന്ത്രി

ഭാവനാപൂർണ്ണമായ പ്രവർത്തനം നടത്തണം
മന്ത്രി എ സി മൊയ്‌തീൻ

പഞ്ചായത്ത് ദിനാഘോഷം -പുതിയ സമീപനം
 അഡ്വ .പി വിശ്വംഭര പണിക്കർ

പ്രതിനിധി സമ്മേളന വേദിയിൽ നിന്ന് കുടുംബശ്രീ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇനി ആമസോൺ വഴിയും

മിഷൻ 30 ഡെയ്‌സ്
എം പി അജിത് കുമാർ

അദ്ദേഹമെന്നാൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം
എം വിജയകുമാരൻ നായർ

പ്രളയാനന്തര കാർഷിക മേഖലയിലെ ഇടപെടൽ എങ്ങനെയാവാം
എസ് മോഹനൻ

വെസ്റ്റ് നൈൽ രോഗബാധ

പ്രാദേശിക സർക്കാരുകളും സഹകരണപ്രസ്ഥാനവും

പാപ്പിനിശ്ശേരി മികച്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സൂര്യാഘാതവും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും

പംക്തികള്‍

  • വാര്‍ത്തകള്‍ വിശേഷങ്ങള്‍
     
  • കില ന്യൂസ്
     
  •  എന്ന്  വായനക്കാര്‍..