പഞ്ചായത്ത് രാജ് മാഗസിന്‍ -ജൂണ്‍ 2019

ഉള്ളടക്കം prmagazine-june-2019

വികസന സങ്കല്പങ്ങള്‍ക്ക് ദിശ പകര്‍ന്ന് ദേശീയ ജല സംഗമം

പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം-പ്രാദേശിക സര്‍ക്കാരുകളും വികസന സാധ്യതകളും

വായോ സൌഹൃദ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍-പ്രസക്തിയും പ്രവര്‍ത്തനവും

മാണിക്കല്‍ പഞ്ചായത്ത് -വായോ സൌഹൃദം

വായോ സൌഹൃദ കരിമ്പ

അമൃത്-മുഖച്ഛായ മാറുന്ന നഗരങ്ങള്‍

ഐ എസ് ഓ പഞ്ചായത്തുകള്‍ -സമ്പൂര്‍ണ ഗുണ മേന്മ്മയിലേക്ക്

നിപ ജാഗ്രതയോടെ നേരിടാം -ഭയപ്പാട് വേണ്ട

അതിജീവനത്തിനായി ജൈവ വൈവിധ്യ ത്തിന്റെ പച്ച തുരുത്ത്

പ്രാഥമിക കാന്‍സര്‍ നിര്‍ണയത്തിന് കണ്ണപുരം മാതൃക

പട്ടിണിക്കാരില്ലാത്ത പഴയന്നൂര്‍