പഞ്ചായത്ത് രാജ് മാസിക ഒക്ടോബര്‍ 2017

October-2017

ഉള്ളടക്കം

  • ലോക വേദിയിൽ കേരളത്തിലെ ജനകീയാസൂത്രണത്തെപ്പറ്റി 
  • തൊഴിലുറപ്പിന് ഉറപ്പായ കയർ 
  • കയർഭൂവസ്ത്രമണിഞ്ഞ് കരുത്തായ കഥകള്‍ 
  • ഇത് ഇന്ത്യയുടെ എഴുപതും
  • മീസില്‍സ് റുബെ ല്ല പ്രതിരോധ യജ്ഞം 
  • മലയാളത്തിന്റെ വെല്ലുവിളികള്‍
  • വികസനവും മാതൃഭാഷയും
  • നിളാതീരത്തെ വൈ ജ്ഞാനിക പെരുമ