പഞ്ചായത്ത്‌ രാജ് മാസിക ജൂണ്‍ 2018

PR June2018 home page

ഉള്ളടക്കം

 • പൊതു വിദ്യാലയങ്ങള്‍ മികവിലേക്ക്
  പ്രൊഫ.സി രവീന്ദ്ര നാഥ്‌
   
 • പുതു ചരിതമെഴുതി മികവിന്റെ പാതയിലേക്ക്
   
 • പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞവും പ്രാദേശിക സര്‍ക്കാരുകളും
  ഡോ.സി. രാമകൃഷ്ണന്‍
   
 • ലൈഫ് വിജയകരമായി രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക്
  എസ് ഹരി കിഷോര്‍ ഐ എ എസ്
   
 • നിപ പനി
  ഡോ.ചിന്ത എസ്
   
 • ഇടവപ്പാതിയില്‍ നമ്മുടെ പാതി
  ഡോ രഹന റഹ്മാന്‍
   
 • പോളച്ചിറ –പ്രകൃതിയുടെ വരദാനം
  ഡി സുധീന്ദ്ര ബാബു
   
 • കണ്ണുകളുടെ നാട്ടില്‍ -സുജലം സുഭലം
  കെ ടി രാജന്‍

പംക്തികള്‍

 • വാര്‍ത്തകള്‍ വിശേഷങ്ങള്‍
   
 • കില ന്യൂസ്
   
 • ലൂമിയര്‍ ആര്‍ട്ട്
   
 •  എന്ന്  വായനക്കാര്‍..
   
 • കണ്ണും കാതും