പഞ്ചായത്ത് രാജ് മാഗസിന്‍ ജനുവരി 2023

 

Panchayat  raj Magazine January

 

ഉള്ളടക്കം

പതറാതെ കേരളം മുന്നോട്ട്
ഹുസൈൻ എം മിന്നത്ത്

ജലസമൃദ്ധ നവകേരളത്തിലേയ്ക്ക്
ഡോ.ടി.എൻ.സീമ

തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാർഷിക ധനകാര്യ
പത്രിക തയ്യാറാക്കി സമർപ്പിക്കൽ
-ഒരു അവലോകനം
അനീഷ് കുമാർ കെ.വി

നദികളുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനായി ഒരു ദിനം,
മാർച്ച് 14 അന്താരാഷ്ട്ര നദികൾക്ക്
വേണ്ടിയുള്ള ദിനം
ടി.ഷാഹുൽ ഹമീദ്

ഇ-ഗ്രാം പോർട്ടൽ
ദീപു.പി

പ്രവാസികൾക്കായി ഒരു ദിനം
അജിത് വെണ്ണിയൂർ

അറിയാം-കെട്ടിടനിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങളിലെ 
പുതിയ ഭേദഗതികൾ
എൻ. ആർ.ശിവദാസ്

മാലിന്യ സംസ്കരണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്
പി അജയകുമാർ

നമുക്ക് ചിരിക്കാം
ഇത്തിരി വർത്തമാനം പറയാം
മുരളീധരൻ തഴക്കര

പംക്തികൾ

എൻ്റെ മലയാളം

വാർത്തകൾ വിശേഷങ്ങൾ

ഊരുംപേരും-30

എന്ന് വായനക്കാർ