പഞ്ചായത്ത് രാജ് മാഗസിന്‍ -ഡിസംബര്‍ 2018

PR Dec 2018 home page

ഉള്ളടക്കം

 • മിഷന്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് പുത്തനൂര്‍ജം പകര്‍ന്ന ദ്വിദിന സംഗമം
   
 • മിഷന്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ സമയബന്ധിതമായി പൂര്‍ത്തീകരിക്കണം –മുഖ്യമന്ത്രി
   
 • മുന്‍പേ നടക്കുന്ന കേരളം
  എ സി മൊയ്തീന്‍
   
 • ലൈഫ് –സമ്പൂര്‍ണ്ണ പാര്‍പ്പിട സുരക്ഷാ പദ്ധതി
  ടി കെ ജോസ്
   
 • നവകേരള കര്‍മ്മ പദ്ധതി ശില്‍പ്പ ശാലയില്‍ നിന്ന്

   
 • ഐ ബി പി എം എസ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറില്‍ നിന്ന് 
   
 • വ്യത്യസ്തത കൊണ്ട് വിജയം രചിക്കുന്നവര്‍
   
 • സജീവമാകേണ്ട ജൈവ വൈവിധ്യ പരിപാലന സമിതികള്‍ 

പംക്തികള്‍

 • വാര്‍ത്തകള്‍ വിശേഷങ്ങള്‍
   
 •  എന്ന്  വായനക്കാര്‍..