പഞ്ചായത്ത് രാജ് മാഗസിന്‍ ഡിസംബര്‍ 2021

Posted on Saturday, March 26, 2022

 

Panchayat  raj Magazine

ഉള്ളടക്കം

ഭൂ രഹിത ഭവന രഹിതർക്കായി മനസ്സോടിത്തിരി മണ്ണ് 
എം.വി.ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ

ദേശീയ കുടുംബാരോഗ്യ സർവ്വേ 2021 അനിവാര്യമായ ചില പ്രാദേശിക സർക്കാർ ഇടപെടലുകൾ 
ഹുസൈൻ .എം .മിന്നത്ത്

പാഴ്വസ്തു സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ  ശാസ്ത്രീയ പരിപാലനം 
രേഷ്മചന്ദ്രൻ

മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിൻ്റെ തിരുവനന്തപുരം മാതൃക 
ബിജു ബി.പി

19500 ഓക്സിലറി ഗ്രൂപ്പുകളിലെ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലേറെ അംഗങ്ങൾക്ക് പരിശീലനം 
ആശ.എസ്.പണിക്കർ

കുടുംബശ്രീ മുഖേന എസ്.വി.ഇ.പി സംരഭക വികസന പരിപാടി 
ചൈതന്യ.ജി

അമ്മ മലയാളം നൻമ മലയാളം 
ഐ.എസ്.കുണ്ടൂർ

പഞ്ചായത്തുകളുടെ വരുമാനം ഒരു തിരിഞ്ഞുനോട്ടം 
ഗോപകുമാർ.എം

ഇ-ഗ്രാംസ്വരാജ് പോർട്ടലും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളും
ദീപു.പു, മനോജ്.സി.കെ

കേരളം കണികണ്ടുണരുന്ന നൻമ
മുരളീധരൻ തഴക്കര

പംക്തികള്‍

  • വാര്‍ത്തകള്‍ വിശേഷങ്ങള്‍
  • എൻ്റെ  മലയാളം
  • ഊരുംപേരും 17
  • എന്ന്  വായനക്കാര്‍..