പഞ്ചായത്ത് രാജ് മാഗസിന്‍ ജൂൺ 2021

PR-Magazine-may-2021

ഉള്ളടക്കം

വികസനദൌത്യത്തിന്  

ഇടവേളകളില്ല 

പിണറായി വിജയൻ 

 

നവകേരളത്തിലേയ്ക് മുന്നേറാം 

എം വി ഗോവിന്ദൻമാസ്റ്റർ 

 

സാമാജികർക്കൊപ്പം 

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങൾ

ഡോ.ജോയ് ഇളമൺ

 

തുടർഭരണവും 

ചില പ്രാദേശിക വികസന ചിന്തകളും 

ഹുസൈൻ എം മിന്നത്ത്

 

പശ്ചിമഘട്ടവും 

പ്രകൃതിപാഠങ്ങളും 

ഡോ.ബി.ബാലചന്ദ്രൻ

 

കൂറുമാറ്റം അയോഗ്യതയാകും

കെ.ടി.ജോർജ്ജ്

 

പ്രതിസന്ധികളും വെല്ലുവിളികളും 

അവസരങ്ങളാക്കി കുടുംബശ്രീ

ആശ എസ് പണിക്കർ

 

പരിസ്ഥിതിയും പുന:സ്ഥാപനവും

ഗസൽ വി.ജെ

 

 

പംക്തികൾ


വാർത്തകൾ വിശേഷങ്ങൾ

 

എൻ്റെ  മലയാളം

 

ഊരുംപേരും 112

 

അരങ്ങൊഴിഞ്ഞ വീട്ടുനൻമകൾ

എന്ന് വായനക്കാർ