പഞ്ചായത്ത് രാജ് മാഗസിന്‍ ഫെബ്രുവരി 2022

 

Panchayat  raj Magazine

ഉള്ളടക്കം

ഏകീകൃതം
 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ ദിനം 2022

മികവിന് അംഗീകാരം

ഏകീകൃത വകുപ്പിൻ്റെ രൂപീകരണത്തോടെ വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപിത ശേഷി പൂർണ്ണതോതിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും
പിണറായി വിജയൻ

ഏകീകൃത തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പും വികസന സാധ്യതകളും
ഹുസൈൻ എം.മിന്നത്ത്

പാതകകാലം തടുത്തുനിർത്തുവാൻ ജീവിതഗാഥകൾ പാടിവരുന്നൂ..... കുടുംബശ്രീ
പ്രസാദ് കാവീട്ടിൽ

KSEBL-സൌര പുരപ്പുറ സൌരോർജ്ജ പദ്ധതിഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കൾക്കുള്ള സബ്സിഡി സ്കീം

കിട്ടാക്കനിയാകുന്ന കുടിവെള്ളം ലോകജലദിനം മാർച്ച് 22
ടി.ഷാഹുൽ ഹമീദ്

തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ GST യും GST TDS ഉം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
ദീപു.പി

നാടുവിട്ടുപോയ നാടൻ പഴങ്ങൾ
മുരളീധരൻ തഴക്കര

പംക്തികൾ

വാർത്തകൾ വിശേഷങ്ങൾ
ഊരുംപേരും 18
എൻ്റെ മലയാളം
എന്ന് വായനക്കാർ