പഞ്ചായത്ത് രാജ് മാഗസിന്‍ ഒക്ടോബര്‍ 2021

Posted on Wednesday, March 23, 2022

 

Panchayat  raj Magazine

ഉള്ളടക്കം

വാതിൽപ്പടി സേവനം സർക്കാരിൻ്റെ കരുതലും കൈത്താങ്ങും
എം.വി.ഗോവിന്ദൻമാസ്റ്റർ

തിരക്കിനിടയിലെ ജീവിതാസ്വാദനം ചില ചിന്തകൾ
ഡോ.അനൂപ  നാരായണൻ

കൊവിഡ് പ്രതിരോധം ഇളവുകൾക്കിടയിൽ ജീവിതം വീണ്ടെടുക്കാം
ഡോ.ചിന്ത എസ്

പതിനാലാം പദ്ധതി പ്രാദേശികാസൂത്രണത്തിനായി ചില സൂചകങ്ങൾ
ഹുസൈൻ എം മിന്നത്ത്

പ്രാദേശിക സാമ്പത്തികവികസനം ലക്ഷ്യമിട്ട്  മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ്

വനിതാ ശിശുവികസന ക്ഷേമപദ്ധതികളും പഞ്ചായത്തീരാജ്  സംവിധാനവും 
ജെ.മായാലക്ഷ്മി

വിപ്പ് ലംഘനം അയോഗ്യതയാവും ജനപ്രതിനിധികളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്-4 
കെ.ടി.ജോർജ്ജ്

ചെറിയ കാൽവയ്പുകൾ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ
സഫിയ സമദ്

ജനകീയാസൂത്രണത്തിൻ്റെ സാർത്ഥകമായ 25 വർഷങ്ങൾ
ടി.ഷാഹുൽ ഹമീദ്

ചേർത്തുനിർത്താം ഹരിതകർമ്മസേനയെ
രേഷ്മ ചന്ദ്രൻ

നിരത്തൊഴിഞ്ഞ കാളവണ്ടി
മുരളീധരൻ തഴക്കര

പംക്തികള്‍

  • വാര്‍ത്തകള്‍ വിശേഷങ്ങള്‍
  • എൻ്റെ  മലയാളം
  • ഊരുംപേരും 16
  • എന്ന്  വായനക്കാര്‍..